Visie

Onze basisschool

Bijdragen aan de totaalontwikkeling van elk kind waarbij we werken aan een fundamenteel zelfvertrouwen, steunt op authenticiteit en integriteit. 
Voor kinderen betekent dit dat ze de beperktheden en mogelijkheden van zichzelf en de anderen erkennen en aanvaarden, en dat ze de mogelijkheid krijgen om succeservaringen op te doen, die bevestigd worden, zodat iedereen door iedereen geaccepteerd wordt in een 'wij-cultuur'.
Onze school onderschrijft het neutraliteitsbeginsel: we eerbiedigen de filosofische, ideologische en godsdienstige opvattingen van de leerlingen en hun ouders. We hebben een open geest zonder vooroordelen, met belangstelling en respect voor ieders mening. Even noodzakelijk achten we het gericht zijn op het dynamische. Het dynamische beschouwen we als behoeften en waarden. Elke leerkracht streeft ernaar een sfeer van vertrouwen te scheppen, een luisterend en meevoelend oor te bieden.

Kinderen hebben recht op hun eigen ideeën en meningen waarbij wij ze in staat stellen om meningen en ideeën te ontwikkelen en ze juist te vertolken. Wij streven naar een brede basisvorming en maximale ontplooiing, zodat elk kind een zo hoog mogelijk niveau bereikt volgens zijn talenten en interesses. Zo trachten wij dus een maximale vooruitgang te realiseren bij al onze leerlingen. Later moet immers elk individueel kind ontplooiingskansen krijgen in de samenleving.
Onze school richt zich naar gelijkwaardigheid van elke mens en naar emancipatie van elk individu en beoogt zo een evenwichtige, brede, veilige en warme thuishaven voor elk kind. Onze school maakt deel uit van een dorpsgemeenschap, waar we samen met de kinderen en ouders actief werken aan het dorpsgebeuren.

Onze kleuterschool

In de kleuterschool leert een kind zelfstandigheid. Creativiteit en taalontwikkeling komen uitgebreid aan bod zodat de woordenschat wordt uitgebreid en de kinderen de kans krijgen om zich te uiten. In de kleuterschool werkt men rond thema's om eenzelfde onderwerp aan de hand van verschillende vaardigheden uit te diepen.

De kleuters nieuwe werelden laten ontdekken is de uitdaging van elke kleuterjuf. In de kleuterschool gaat men niet klassikaal te werk. Elke kleuter vraagt en krijgt een individuele aanpak en begeleiding zodat elk kind op eigen tempo kan leren ontdekken. Elke kleuter werkt zelfstandig en/of in groep maar krijgt wel de nodige structuur door de lesgever. De leerkracht toont wat de kinderen die dag in het klasje kunnen verwachten en via hoekenwerk kiest het kind het project waaraan het wil werken.

In de kleuterschool opteren wij voor een aparte peuterklas. Het gewenningsproces van 'het naar school gaan' bij de peuters en de aandacht die de kleuterjuf aan dit doel kan schenken worden hierdoor geoptimaliseerd. In de kleuterschool opteren wij niet voor een slaapklasje bij de peuters maar geven wij de kleuters de kans om een dutje te doen. In de peuterklas zijn hiervoor bedjes voorzien.

Onze lagere school

Niet elk kind gaat even snel op weg met letters en cijfers. Daarom peilt het team voortdurend naar het lees-, schrijf- en rekenniveau van de leerlingen. Wanneer nodig wordt de leerstof door middel van inhaallessen of aangepaste oefeningen aangebracht. Zo krijgt ieder recht op maximale leerwinst. De leerkrachten dagen de kinderen telkens uit om nieuwe kansen, interesses en talenten te ontdekken. Een bijzondere leerkracht lichamelijke opvoeding verzorgt de lessen LO. Deze daartoe opgeleide leerkracht geniet de gepaste en efficiënte opleiding en expertise om onze kinderen op sportief vlak te begeleiden zowel binnen als buiten de schoolmuren. Wij zijn een sportieve school.

Naast het aanleren van basisvaardigheden staat het welbevinden centraal. De leerkrachten houden rekening met elke unieke persoonlijkheid in de klas. Zo leren de kinderen dat 'anders zijn' in eender welke vorm niet verkeerd is, dat men respect heeft voor de andere en dat iedereen elkaars eigenheid moet waarderen.

Nieuws

klik hier om het laatste nieuws van onze school te lezen.

Bij kleuterschool/lagere school vindt u klasbrieven en blogs.

Bezoek ook de blog van onze juf LO 


Inschrijven

Klik hier voor meer info om uw kind in te schrijven.

Werken Tienen

De werken rond Tienen zullen voor verkeershinder zorgen.
Klik hier om meer info omtrent de werken te raadplegen.

Zoek

Volg ons

Leuke sites

Klik hier om leuke sites te ontdekken